Hội đồng các Trường lớn (CGE) là Hiệp hội các Trường lớn Kĩ sư, Quản lý và các chuyên ngành đào tạo cao cấp khác, tất cả đều được Nhà nước công nhận và cấp bằng quốc gia.