Đây là một tổ chức chỉ có ở Pháp mà không có hệ tương đương ở nước ngoài, tổ chức ‘’Collège de France’’ chiếm một vị trí riêng biệt trong nghiên cứu cơ bản và giáo dục đại học Pháp từ bậc cử nhân đến nghiên cứu tiến sĩ. Với sứ mệnh đào tạo " kiến thức để làm việc " trong tất cả các lĩnh vực khoa học.

Trang web cung cấp nhiều nội dung, bao gồm cả file âm thanh và video.