Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội là trường Đại học Pháp - Việt cấp bằng trình độ chuẩn quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ